Diş hekimliği sterilizasyonu

Dişhekimliği, ağız içi çalışma alanı ve bu ortamda yapılan işlemlerin niteliği gereği, sterilizasyon kurallarının eksiksiz uygulanmasını zorunlu kılar. Hekim ve hastalarımızın temas ettiği yüzeylerin dezenfeksiyonu, kullanılan alet ve malzemelerin steril olması esastır.

Bu hem tedavi başarımızı etkileyen önemli bir faktör, hem de hasta, hekim ve yardımcı personelimizi çapraz enfeksiyonlara karşı koruyan hayati bir olgudur. İşte tam da bu nedenle; Sterilizasyon bizim için vazgeçilmez bir kuraldır.

Kliniğimizde; tüm el aletleri ve diğer tedavi enstrümanlarımız, klinik odalarda bulunan ultrasoniK temizleyicilerde ön dezenfeksiyonu yapılarak özel bir sterilizasyon odasına alınır ve burada teker teker paketlenerek güvenilir bir otoklavda steril edilir. Sterilizasyon kabiliyeti olmayan tüm ürünler (eldiven, maske, hasta önlüğü, bardak, aspiratör ucu vb.) tek kullanımlıktır. Yalnızca bir hastada kullanıldıktan sonra atılır. Steril aletlerin paketleri ise hastalarımızın gözleri önünde açılır. Hasta koltukları ve diğer  temas yüzeyleri her hastadan sonra eğitimli personelimizce dezenfekte edilir. 

Bunun yanı sıra çalışma aletlerimize bağlı şebeke suyunun filtrelerle dezenfeksiyonu, ağız çalkalama sularının anti septik tabletlerle desteklenmesi, kullandığımız tüm aletlerin otoklava girebilme kabiliyetinin olması dikkat ettiğimiz diğer ayrıntılardır.

Hekimlik bilincimiz ve insani sorumluluğumuz, sanki o koltukta kendimiz oturuyormuşuz gibi, tüm sterilizasyon kurallarına uymayı, hastalarımızı olası enfeksiyon risklerinden uzak tutmayı ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti vermeyi bizlere ilke edindirmiştir. 

Sizler için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz… 

Bize duyduğunuz güvene layık olabilmek için…..

Diş hekimliğinde kullanılacak dental malzemelerin, uygun tekniklerle sterilize edilmesi ve standartlara uygun malzemelerle, monitörizasyonunun yapılması, infeksiyonların kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hastane infeksiyonları sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş olan ülkelerin de sorunu olmaya devam etmektedir.

Gerek yataklı tedavi kurumlarında gerekse ağız, diş sağlığı merkezlerinde amaç tek ve belirgindir. Tedavi amacıyla başvurmuş kişilere optimal sağlık hizmeti sunabilmektir. Hasta anamnezi, ağız diş sağlığı pratiğinde en önemli tanı ve tedavi basamaklardan birisi olmakla birlikte ne yazık ki infeksiyon kontrolü açısından geçerli birM basamak değildir. Bu yüzden merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) adlı resmi kuruluş, infeksiyon kontrolünde “evrensel önlemler” diye adlandırdığı bir konsepti açıklamıştır. Bu konsept insan kanı ve tükürük gibi vücut sıvılarının infeksiyöz olduğu bilinen “Human Immunodeficiency Virus (HIV)”, Hepatit B Virüs (HBV) ve diğer patojenlerce kontamine olduğunun varsayılması esasına dayanmaktadır. Evrensel önlemlerin anlamı aynı infeksiyon kontrol ve sterilizasyon yöntemlerinin tüm hastalara uygulanmasıdır. Amerikan Diş Hekimleri Derneği (ADA) kendi içinde oluşturduğu komisyonlara hazırlattığı bir raporda ağız, diş sağlığı çalışanlarına, evrensel önlemleri uygulamalarını tavsiye etmektedir. Ayrıca ADA gerek çalışanları, gerekse hastaları; evrensel önlemlerin tanıtılması ve uygulanması konusunda bilgilendirecek yazılı ve görsel etkinlikleri ülke genelinde düzenlemektedir.

STERİLİZASYON İŞLEM AŞAMALARI

A. Temizleme-denetleme.

B. Paketleme-yükleme.

C. Sterilizasyon işlemi.

D. Boşaltma-kayıt.

E. Depolama-dağıtım.

A. Temizleme-Denetleme

İşlem basamaklarında ilk sırada mutlaka etkili ve ilkelere uygun olarak yapılmış

temizlik gelmektedir. Etkin bir yıkamayla mikroorganizmaların %95-97’sinin ortadan kaldırıldığı bildirilmiştir. Temizlik manuel olarak veya cihazlarla (dezenfektörler-ultrasonik yıkama cihazları) yapılmaktadır. Dental tedavi merkezlerinde de artık yavaş yavaş görülmeye başlanılan yıkama dezenfektörleri, ultrasonik yıkama cihazları, insan iş yükünü minimum seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. “Food and Drug Administration (FDA)” bu cihazları iki grupta toplamıştır. Yıkama makineleri ve yıkama/dezenfeksiyon makineleri. Yıkama makineleri aletleri temizler ve kurutur. Yıkama/dezenfeksiyon makineleri ise temizler, dekontamine, dezenfekte eder ve kuruturlar. Eğer dezenfektan kullanılacak ise uygun bir dezenfektan üretici firmanın talimatlarına göre uygulanılır. Termal dezenfeksiyon yapılacak ise 90°C ile 95°C’de beş dakika istenilen süredir. Bu cihazların kontrolleri ve printır çıktıları kayıt defterinde tarihleriyle saklanmalıdır. Uygun dezenfeksiyon yapıp yapmadığını, kaç dakika termal dezenfeksiyon yaptığını, ısı aralığını vb. gibi detayları grafik üzerinden sunar.

B. Paketleme-Yükleme

Steril edilecek malzeme kullanım anına kadar paket ile muhafaza edilmelidir.

Paketleme malzemeyi olası bir kontaminasyondan koruyacak etkili bir bariyer oluşturmalıdır. Ayrıca sterilanın penetre olmasına engel teşkil etmemelidir. Paket kağıtları, malzeme ve seçilen sterilizasyon yöntemiyle uyumlu olmalıdır. 

Tek kullanımlık paketleme malzemesi tekrar kullanılmamalıdır. Paketlerin büyük olması yeterli kurumayı engelleyerek sterilizasyonda sorun yaratabilir. Sterilizasyon

işlemi sonunda ıslak çıkan paketler steril kabul edilmemeli ve kullanılmamalıdır.

Gaz plazma yöntemi kullanılacaksa dokuma olmayan, selülöz içermeyen paketleme kağıtları kullanılmalıdır. Yükleme sırasında mutlaka büyük paketler alt rafa, küçük paketler üst rafa yerleştirilmelidir. Bohçalar kendi aralarında ve cihazla

arasında 5 cm olacak şekilde ve dikey olarak yerleştirilmelidir.

C. Sterilizasyon

Bakteri sporları dahil olmak üzere mikroorganizmaların tüm canlı formlarının

ortadan kaldırılması işlemi olarak tanımlanırken, 1995 yılında “Association for

Advencement of Medical Instrumentation (AAMI)” tarafından bu tanım “kabul

edilebilir sterilite güvencesi düzeyini sağlayacak ölçüde ortamın mikroorganizmalardan arındırılması” şeklinde değiştirilmiştir. Sterilite güvence düzeyi [Sterility Assurance Level (SAL)] sterilizasyon işleminden sonra ortamda canlı mikroorganizma bulunması ihtimalidir. Bu tanım değişikliği sterilizasyon işleminin pratikte ölçülebilir, kontrol edilebilir olmasını sağlamıştır. Sterilizasyon işlemi için cismin üzerindeki mikroorganizma ve spor miktarının en az 10-6 log azalması gereklidir.

D. Boşaltma/Kayıt

Tüm basamaklara istenildiğinde geri dönülmesini sağlar. Yapılan işlerin ve

testlerin kanıtları, biyolojik, kimyasal ve fiziksel performans testleri kayıt olarak

tutulur. Dekontaminans işleminin etkinliğini gösteren testler, tamir, bozukluk ya

da rutin bakım kayıtları mutlaka tutulmalıdır.

E. Depolama-Dağıtım

Tüm malzemeler kapalı transfer araçlarında taşınmalı, raflı sistemlere yerleştirilmelidir.

Kontamine olduğundan şüphe edilenler tekrar en başından işleme tabi

tutulmalıdır. Depolama alanı sterilizasyon alanına yakın olmalıdır. AAMI’nın

belirlediği doğrultuda raflar, yerden en az 30 cm, tavandan 40–50 cm aşağıda, duvardan 5 cm içerde olmalıdır. Gereksiz dokunmaktan kaçınılmalı ve kullanım sırasında tarihine dikkat edilmelidir.

http://www.dishekiminiz.com/genel_dishekimligi_sterilizasyon.asp(resimler de mevcut)

Sterilizasyon

Tek kullanımlık enstrümanlar

Her hasta için yeni bir çift eldiven kullanılır. Seans bitiminde, kullanılan eldiven atılır, eller antiseptik sabunlar ile yıkanır. Sıradaki tedavide yeni bir çift eldiven kullanılır. Lokal anestezi için, her defasında yeni bir enjektör orjinal steril poşetinden hastanın önünde çıkarılarak kullanılır. Tükrük emici, hasta önlüğü, maske gibi tüm diğer tek kullanımlık malzemeler tedavi bitiminde tıbbi atık prosedürüne göre atılır.

Diğer Enstrümanlar

Sterilizasyon işlemini uluslararası sterilizasyon protokolünün öngördüğü üzere 3 aşama gerçekleştirmekteyiz.

1) Tüm enstrumanlar dezenfektan solusyon ile yıkanır.

2) Tüm enstrümanlar yeni nesil yüksek seviye dezenfektan olan perasetik asit dezenfektan solusyonunda 45 dakika bekletilir. Perasetik asit solusyonu bakterisit, fungisit ve virusit etki gösterir.( bakteri, mantar ve virusları öldürür.)

3) Soğuk sterilize edilmiş enstrumanlar, her hasta için ayrı poşet olacak şekilde steril poşetlere yerleştirilir. Poşet içindeki enstrümanlar, bilgisayar kontrollü, vakum, buhar, basınç ve kurulama döngüsüyle çalışan otoklav ile sterilize edilir. Her poşette sterilizasyon işleminin tamamlandığını belirten indikatörler bulunur.